Reporäntan (repo=eng repurchase agreement) är den ränta som centralbanken sätter på de återköps avtalen som de har med banker och kreditinstitut. Reporäntan är ett verktyg med vilket centralbanken reglerar det allmäna ränteläget..

Ny reporänta
Från den 17:e februari 2016 är det en ny negativ ränta på minus 0.5% och sänkningen motiverades med att man ville få upp inflationen.

Räntebanan för reporäntan
Den aktuella reporäntan har sänkts betydligt tidigare låg räntenivån på 1.0% efter 19:e december 2012. Riksbanken sänkte reporäntan till 0% från den 29:e oktober 2014 och under det senaste året har reporäntan kontinuerligt sänkts.  Du kan läsa om riksbankens räntebeslut på riksbankens hemsida.

Räntemålet
Räntemål är ett viktigt verktyg för penningpolitiken och räntemålet tar hänsyn till variabler som investeringar, inflation och arbetslöshet. Centralbankerna tenderar att sänka räntorna när de vill öka investeringarna och konsumtionen i landets ekonom och höja räntorna när de vill kyla av ekonomin. En hög ränta medför att kapital strömmar till Sverige från andra länder vilket innebär att den svenska kronan stärks vilket i sin tur gör att det blir svårare för exportföretagen. Om kronan stärks betyder det att euron och andra valutor försvagas vilket gör det svårt att konkurrera eftersom priserna blir högre. Därför vill exportbolagen att räntan ligger på låga nivåer.

En låg ränta kan medföra bubblor och i Sverige är man rädd att fastighetsmarknaden ska brisera och överkonsumtion vilket är en orsak till att räntan inte sänks. Däremot gör många bedömare hösten 2012 att räntan kommer att sänkas från nuvarande nivåer.