Den effektiva räntan är den totala kostnaden som låntagaren får betala per år. Det mäts i procent av det totala beloppet.

Den effektiva räntan omfattar alltså den sammanlagda kreditkostnaden, ränta plus avgifter så som aviseringsavgift och uppläggningsavgift, som ska uttryckas i en årlig procent av
kreditbeloppet.
Den effektiva räntan är ett verktyg för att kunna jämföra olika krediter
med varandra. En näringsidkare måste enligt konsumentkreditlagen lämna information
om den effektiva räntan för krediten vid annonsering, skyltning och annan liknande
marknadsföring. (www.konsumentverket.se 2008-12-05)
Den formel som används vid beräkningen av den effektiva årsräntan utgår från att lånet
löper på minst ett år eller att lånet jämte ränta förnyas fortlöpande under året och att
samma nominella ränta används. Lånet på snabbkrediter förnyas dock inte i praktiken.
När det gäller krediter på mindre belopp och med kort löptid får konsumenten en riktigare
bild av kostnaderna om årsräntan uppges inklusive samtliga kostnader för kreditgivning.
Den effektiva räntan räknas ut på följande sätt:
ränta + kostnader x 365 x 100 = ränteprocent
lånebelopp lånetid